Walne zebranie 01.03.2020

Z A W I A D O M I E N I E

w dniu 01.03.2020 r. o godz 10:30 (w pierwszym terminie), o godz.11:00 (w drugim terminie)

odbędzie się w Szkoła Podstawowa w Białobrzegach

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE KOŁA PZW

Z NASTĘPUJĄCYM PORZĄDKIEM OBRAD:

 1. Otwarcie obrad, wybór przewodniczącego, sekretarza i powołanie Prezydium walnego zgromadzenia.
 2. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad (w drodze głosowania), zatwierdzenie protokólu z poprzedniego walnego zgromadzenia Koła.
 3. Wybór Komisji: uchwał i wniosków, mandatowej, skrutacyjnej.
 4. Sprawozdanie z rocznej działalności: Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego Koła.
 5. Omówienie realizacji uchwał i wniosków podjętych na poprzednim walnym zgromadzeniu Koła.
 6. Przedstawienie i omówienie projektu planu działania Koła na rok 2020.
 7. Przedstawienie i omówienie preliminarza budżetowego Koła na rok 2020.
 8. Zapoznanie uczestników walnego zgromadzenia z uchwałą Zarządu Głównego i Zarządu Okręgu dotycząca wysokości składek członkowskich i okręgowych.
 9. Dyskusja.
 10. W przypadku zdekompletowania składu osobowego władz lub organów, uzupełnienie następuje spośród członków Koła, zatwierdzone uchwałą zarządu lub organu, którego takie uzupełnienie dotyczy.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie: planu działania i preliminarza budżetowego Koła na 2020 r.
 12. Przyjęcie i zatwierdzenie uchwał i wniosków pod adresem Zarządu Głównego, Zarządu Okręgu, Zarządu Koła.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zakończenie obrad.

 

PODAJĄC POWYŻSZE DO WIADOMOŚCI, ZARZĄD PROSI CZŁONKÓW ORAZ SYMPATYKÓW PZW O WZIĘCIE UDZIAŁU W ZGROMADZENIU

                                                                                                                                                                                                                             ZARZĄD KOŁA